Tuberi e radici

g 350
EURO    1,47
g 500
EURO    1,76
g 500
EURO    1,40
g 200
EURO    1,97
g 150
EURO    2,48
g 500
EURO    5,27