Pasta per minestre

g 500
EURO    1,72
g 500
EURO    1,72
g 500
EURO    5,47
g 250
EURO    3,08
g 500
EURO    1,72